Skip to main content

Privacy Policy

Informacja ogólna
Dane osobowe Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Serwis przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników i innych osób odwiedzających Serwis jest Vowos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-916) przy ul. Walecznych 34/2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000316008, nr rachunku bankowego 25 1910 1048 2256 0118 1276 0001, NIP PL1132742064, REGON 141581619, (zwana dalej „Administratorem”).

Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: info@vowos.com e we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.
Operatorami płatności w Serwisie są podmioty trzecie, które są oddzielnymi Administratorami danych osobowych, osób korzystających z serwisu Vowos.

Słownik niektórych pojęć
Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP),z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.


Deklaracja Vowos
Vowos Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności, w tym prawa do prywatności osób korzystających z serwisu Vowos (dalej: Użytkowników). Dbamy o ochronę danych, w tym danych osobowych Użytkowników serwisu Vowos stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników serwisu Vowos, przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom serwisu Vowos poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Dostęp do stron i serwisów podmiotów trzecich w serwisu Vowos
Na stronie serwisu Vowos są umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom serwisu Vowos bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania z serwisu Vowos w Państwa urządzeniu mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów (poniżej aktywne śledzenia serwisów), w szczególności od dostawców takich jak :

 • Facebook,
 • Instagram,

Każdy właściciel stron dostępnych za pośrednictwem serwisu Vowos określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę stosowania plików Cookies. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies poszczególnych serwisów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych Użytkowników serwisu Vowos
W czasie przeglądania zawartości serwisu Vowos przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu Vowos przez Użytkowników.
Przeglądanie zawartości serwisu Vowos nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem Vowos, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach serwisu Vowos oraz w celach statystycznych związanych z korzystaniem z serwisu Vowos. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu Vowos i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
Natomiast korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu Vowos może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie danych osobowych Użytkownika. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu Vowos – w tym zamówienia i wykupienia oferowanej usługi.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu Vowos
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu Vowos o w celu:

 1. zawarcia umowy o zakup biletu elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
 3. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. udzielenia odpowiedzi na temat prowadzonej przez nas działalności w tym na temat możliwości zakupu biletów, rezerwacji miejsca, obsady spektaklu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. świadczenia usługi newsletter-a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na otrzymywanie newsletter-a. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter-a poprzez cofniecie zgody. Cofnięcie zgody na otrzymywanie newsletter-a nie wpływa na prawidłowość danych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem, że zostaną one ujawnione, jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
Gromadzenie danych Użytkowników serwisu Vowos
W zakresie korzystania z serwisu Vowos przez Użytkownika serwis Vowos przechowuje zapytania kierowane do serwera.
Przetwarzane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http i https, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http i https;
 • kodu odpowiedzi http i https;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http i https.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania serwisem Vowos;
 • personalizowania serwisu Vowos;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w serwisie Vowos;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z serwisu Vowos;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu Vowos;
 • rejestracji Użytkownika w serwisie Vowos;
 • świadczenia usługi newsletter-a, za uzyskana zgodą.

Korzystanie z formularza kontaktowego przez Użytkownika serwisu Vowos

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu Vowos, udostępnia formularz kontaktowy w celach prowadzenia korespondencji z Vowos Sp.z o.o. w zakresie związanym z oferowanymi usługami. Formularz kontaktowy wymaga podania danych osobowych Użytkownika w tym imienia, nazwiska i adresu e-mail (obligatoryjnie) i numeru telefonu (fakultatywnie).

Zbieranie danych osobowych Użytkowników serwisu Vowos
Następujące rodzaje danych, osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji newsletter-a;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług serwisu Vowos;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z serwisu Vowos;

 

Prawa Użytkownika serwisu Vowos
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika serwisu Vowos

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika serwisu Vowos
Do danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa. Nie wykorzystujemy i nie przekazujemy danych w celach marketingu bezpośredniego. Nie przekazujemy danych użytkowników serwisu Vowos, organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.
Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika serwisu Vowos, w zakresie, w jakim jest to:

 • niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu Vowos,
 • wymagane przepisami prawa,
 • związane z potencjalnymi postępowaniami prawnymi, w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Stosowanie plików Cookies

Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Stosowane przez Administratorów serwisu Vowos pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu?
Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika zależy od tego, czy jest to plik „stały” czy „sesyjny”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Dlaczego korzystamy z plików cookie i pozostałych technologii?
Wykorzystujemy pliki cookie, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej chronić serwis Vowos.

Wykorzystanie plików Cookies przez Administratorów
Serwis Vowos, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne pliki Cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki Cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwisem Vowos) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki Cookies zamieszczane przez serwis Vowos oraz Cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym Cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników serwisu w celach statystycznych.

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu Vowos i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika serwisu Vowos. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika serwisu Vowos.
Wykorzystywanie plików Cookies przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika serwisu Vowos
Każdy Użytkownik serwisu Vowos powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu Vowos.

Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce prywatności i stosowania plików Cookies
Polityka prywatności i stosowania plików Cookies serwisu Vowos publikowana jest na stronie internetowej serwisu Vowos.

Nowelizacje Polityki prywatności
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian na serwisu Vowos oraz zmian wynikających z przepisów prawa.

We use necessary cookies to make our site work. If you are happy for us to use analytics cookies to help us improve our site, as well as for marketing purposes, please ‘accept all cookies’ or just keep browsing. If you want to change these settings or want to find out more, visit our Privacy Policy.